Mededeling bestuur 

 geplaatst op 23-01-2022


Zoals u allen weet, of tenminste zal vermoeden, lag het nieuwe bestuur een aantal dringende zaken te wachten. Van al deze dringende zaken was het waarborgen van het bestaansrecht van de NVAI de allerbelangrijkste. Daartoe dienden de Verenigings FokReglementen (afgekort: VFR) van alle rassen die door de NVAI worden vertegenwoordigd te worden goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Om dit te bewerkstelligen in een relatief korte periode is er veel overleg geweest met de Raad en zijn de VFR’s steeds meer vormgegeven om uiteindelijk als definitief bestand begin oktober ingediend te kunnen worden. Tussentijds waren de eerder ingediende VFR’s betreffende de Akita en de Shiba al goedgekeurd. En toen begon het grote wachten…
 
** Het is mij een groot genoegen u namens het voltallige bestuur verheugd te kunnen mededelen dat alle NVAI Verenigings FokReglementen zijn goedgekeurd door de Raad van Beheer. Daarnaast is ook het Handhavings- en Sanctiebeleid goedgekeurd.
Hiermee heeft de NVAI voldaan aan de opdracht die er lag vanuit de Raad van Beheer, en is het lidmaatschap van de NVAI unaniem door het bestuur bij de Raad van Beheer goedgekeurd **
 
Wij nodigen u van harte uit de goedgekeurde VFR's door te lezen en hier ook naar te handelen indien u fokt. Het belang van deze reglementen zal eenieder duidelijk zijn.

Good news on behalf of the NVAI board


As you all know, or at least may have suspected, the new board had a number of urgent matters waiting. Of all these urgent matters, safeguarding the NVAI’s right to exist was the most important one. For that purpose, the breeding standards of the association (in Dutch abbreviated as VFR) of all breeds represented by the NVAI had to be approved by the Dutch Kennelclub. To accomplish this in relatively short period of time, a lot of consultation took place between the NVAI and the Kennelclub, and the breeding standards were increasingly shaped, and handed in as final documents beginning of October. Meanwhile, the previously submitted breeding standards of the Akita and Shiba had already been approved. And then the waiting started…


** It is my great pleasure to be able to inform you on behalf of the entire board that all NVAI breeding standards have been approved by the Dutch Kennelclub. In addition, the Enforcement and Sanction Policy has also been approved.


With this, the NVAI has complied with the mandate set by the Dutch Kennelclub and NVAI membership has been unanimously approved by the board of the Dutch Kennelclub**


We cordially invite you to read the the breeding standards of the association and to act accordingly, should you breed. The importance of these regulations will be clear to everyone.